Sakrament małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Ważne:

Narzeczeni pragnący zawrzeć związek małżeński zgłaszają się do Kancelarii na trzy miesiące przed planowaną uroczystością.

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa:

– metryka chrztu (z datą nieprzekraczającą 3 miesięcy od jej wydania,
– świadectwo z wyszczególnioną oceną z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła zawodowa),
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
– informacja o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana,
– dowody osobiste,
– w wypadku wdowców – odpis aktu zgonu współmałżonka,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne trzy miesiące).